TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

L’estimulació cognitiva és l’eina que ens permet activar i exercitar les capacitats cognitives (atenció, memòria, planificació, llenguatge, funcions executives, etc.) i els components que la integren, buscant el grau de funcionament més alt possible a nivell físic, psicològic i d’adaptació social. Aquest taller té com a objectiu treballar tots els aspectes esmentats. 

El taller d’estimulació cognitiva està adreçat a:

 • Persones sense cap patologia, preocupades per la salut cerebral.
 • Persones amb dany neurològic adquirit (traumatismes, accident cardiovascular, infecció, tumor, etc.)
 • Persones amb declivi del sistema nerviós central (demència o deteriorament cognitiu. 

Objectius:

Dur a terme un entrenament cognitiu en grup, amb un objectiu terapèutic, recolzat per un marc teòric i una validació científica.

 • Millorar punts febles.
 • Preservar les funcions cognitives superiors.
 • Reforçar les capacitats preservades: atenció, memòria, percepció, raonament lògic, llenguatge, lectoescriptura i funcions executives.
 • Compensar o substituir les funcions cognitives alterades.
 • Augmentar la qualitat de vida.

El taller inclou: 

 • Valoració inicial (cribatge).
 • Dues sessions setmanals per grup. 
 • Pautes per a familiars i cuidadors. 

TALLER D’HABILITATS FONOLÒGIQUES 

La consciència fonològica és l’habilitat que tenen les persones per analitzar els sons de les paraules. Habilitat prèvia a l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. És per això que és necessari treballar-la des de cicle infantil  amb activitats i jocs per tal de discriminar auditivament sons similars, jocs de reconeixement de síl·labes, reconeixement de rodolins, discriminar la llargada de les paraules, etc. fins a arribar al reconeixement dels fonemes de forma aïllada.

Objectius:

Fomentar la base lectoescriptora mitjançant diferents activitats en les quals es treballa la consciència fonològica. 

Metodologia:

Plantegem les activitats en diverses sessions organitzades seguint un criteri de dificultat creixent. L’objectiu principal és fomentar la consciència fonològica, però com a objectius secundaris es planteja també reforçar aspectes com el treball cooperatiu en equip, les habilitats socials, el llenguatge i l’expressió oral i les funcions executives (com memòria de treball, flexibilitat cognitiva, planificació i organització, anticipació…). 

TALLER D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és una variable de la personalitat que descriu la capacitat de percebre, entendre i gestionar la informació emocional pròpia i la dels altres. Es pot organitzar en diferents capacitats:  

 • Conèixer les emocions pròpies i les dels altres
 • Gestionar les pròpies emocions
 • Automotivar-se 
 • Relacionar-se adequadament amb les altres persones 

Aquesta és una eina indispensable que afavoreix al raonament i la presa de decisions, capacitat que actualment ja no es basa únicament en les habilitats cognitives sinó que recull la importància també d’unes bones capacitats emocionals. 

Està adreçat a:

Un màxim de 10 nens per grup dividits per edats:

 • De 3 a 6 anys (p3, p4 i p5)
 • De 7 a 10 anys (1r, 2n i 3r)
 • D’11 i 12 anys (4art, 5è, 6è)
 • A partir de 12 anys (ESO)

Objectius:

 • Millorar el coneixement, detecció i definició de les emocions pròpies i dels altres
 • Autogestionar millor les emocions
 • Aprendre a adequar la conducta al context
 • Optimitzar les relacions amb altres infants
 • Gestionar més eficaçment els conflictes

Metodologia:

Sessions grupals on es treballaran dinàmiques de grup amenes i adaptades a les edats dels infants. També s’oferiran espais d’interacció i reflexió conjunta amb els altres membres del grup i amb la terapeuta. 


TALLER D’HABILITATS LECTORES

La importància de la lectura i l’escriptura al món contemporani és innegable. Ens trobem en una cultura escrita on es llegeix més que mai. Un bon desenvolupament de les competències lectores és imprescindible per a l’èxit escolar i desitjable per a l’èxit social i la formació personal. Promoure la lectura és de gran importància com a activitat d’oci, és a dir, per plaer i com a font d’enriquiment personal però també com a instrument de comunicació (necessitat social) i com a instrument d’aprenentatge i d’accés a la informació i al coneixement d’un mateix i dels altres.

Objectius:

Fomentar la lectura fluida i comprensiva, aplicar estratègies de comprensió en infants, fomentar l’atenció i l’escolta activa, desenvolupar la imaginació i la diversió i utilitzar la lectura com a mitjà per ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta.

Metodologia:

Grup de petits: 6 – 7 anys (1r i 2n de Primària)

Per fer-ho més interessant i motivador, sempre es mantindrà una mateixa temàtica. En aquest taller ens haurem de convertir tots en pirates, la nostra missió és conquerir els 5 continents per tal d’aconseguir la recompensa, el tresor. 

Cada dia durem a terme una missió (que són les tasques /activitats) i, si la fem bé, aconseguirem conquerir un continent i passar a la següent missió el següent dia. Tindrem un mapa del món on es podrà visualitzar tot el recorregut que haurem de fer en la nostra conquesta i tot el que tenim conquerit i per conquerir.

Grup de grans: 9 -12 anys (de 4t a 6è de Primària)

Activitats motivadores pensades per millorar el procés de lectura a partir dels interessos dels infants que estiguin en el grup 

TALLER D’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

El llenguatge és l’habilitat humana que ens diferencia de la resta dels éssers vius. Amb el llenguatge , els humans ens comuniquem amb el nostre entorn. A més a més, és la base del nostre pensament i de la transmissió del coneixement entre els uns i els altres. Per a potenciar el llenguatge és necessari crear un clima motivador, estimulador i afectiu. Per aquest motiu, és molt important que els infants des de ben petits adquireixen una riquesa lèxica i unes bones bases morfosintàctiques, sense deixar de costat les funcions comunicatives i del llenguatge.

Objectius:

Fomentar el desenvolupament integral de les habilitats lingüístiques. Augmentar la comprensió en la successió de fets narrats o viscuts: 

 • Millorar l’expressió oral en les diferents intencions comunicatives a partir d’estructures pròpies: narració del conte, descripció dels seus personatges, explicació d’experiències viscudes… 
 • Fer hipòtesis i suposicions sobre què ha passat i què pot passar després. 
 • Fomentar l’ús d’oracions d’estructures simples i complexes. 
 • Ampliar el lèxic comprensiu i expressiu. 
 • Comprendre i augmentar l’ús de les diferents marques morfològiques (flexió verbal, nominal de gènere i nombre, pronoms, articles, determinants…). 
 • Potenciar la interacció social de forma activa en les diferents situacions comunicatives. 
 • Potenciar la intenció comunicativa i l’expressió oral. 

Metodologia:

Plantegem activitats divertides i adaptades a les edats dels infants amb materials de manipulació, fem ús de les tecnologies i material amb molt de suport visual.